Rodo

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2    Rozporządzenia Ogólnego  o  Ochronie  Danych  Osobowych 
z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z pełnionymi usługami;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: inspektor@aquadrom.pl - Pan Mirosław Jarek.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej między nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wystawienie faktury) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. rozpowszechniania wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością wyłącznie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy.
  W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów,
  w których zostały zebrane, tj.:
 1. dane zebrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 3 lata),
 2. dane zebrane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okresy określone w tych przepisach,
 3. dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.